De Neuroloog Nummer 5, p. 21
okt 2019, jaargang 26
De Neuroloog Nr. 5, p. 21
okt 2019, jr. 26
Portret

Connecting heart and brain

Annebet Leeuwis promoveerde 2 juli 2019 op het proefschrift Connecting heart and brain aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Portret

Connecting heart and brain

Annebet Leeuwis promoveerde 2 juli 2019 op het proefschrift Connecting heart and brain aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Over dit artikel
Auteur
Annebet Leeuwis
Printdatum
18 oktober 2019
E-pubdatum
21 oktober 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
Annebet Leeuwis
Printdatum
18 oktober 2019
E-pubdatum
21 oktober 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253