De Neuroloog Nummer 5, p. 29
okt 2021, jaargang 28
De Neuroloog Nr. 5, p. 29
okt 2021, jr. 28
Portret

Nieuw redactielid Paul Wirtz

Dr. Paul Wirtz is deze zomer toegetreden tot de redactieraad van De Neuroloog. In dit nummer stelt hij zich voor.

Portret

Nieuw redactielid Paul Wirtz

Dr. Paul Wirtz is deze zomer toegetreden tot de redactieraad van De Neuroloog. In dit nummer stelt hij zich voor.

Over dit artikel
Auteur
Paul Wirtz
Over de auteur

Dr. Paul Wirtz, redactielid De Neuroloog

Printdatum
15 oktober 2021
E-pubdatum
18 oktober 2021
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2021.10.127980


Over dit artikel
Auteur
Paul Wirtz
Over de auteur

Dr. Paul Wirtz, redactielid De Neuroloog

Printdatum
15 oktober 2021
E-pubdatum
18 oktober 2021
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2021.10.127980